top of page

Assistentiehonden welkom bij wet

 

Assistentiehond is een verzamelnaam voor alle soorten hulphonden. De betekenis is echter identiek: een hond die getraind is om mensen met een beperking te kunnen helpen. Denk hierbij aan Blindegeleidenhonden, ADL-hulphonden, Signaalhonden maar ook aan assistentiehonden voor mensen met de ziekte van Addison, ASS, Diabetes, Hyperinsulinisme, Epilepsie en PTSS.

Per april 2016 is er een wet aangenomen die maakt dat een assistentiehond niet meer geweigerd mag worden in openbare gelegenheden.

 

De hond en zijn geleider moeten zich wel als officieel erkend team kunnen identificeren. Dit geldt zowel voor de gecertificeerde als voor de honden in opleiding.

Soorten Assistentiehonden

 

ADL - hulphond

 

Een ADL hulphond wordt getraind voor mensen met een motorische beperking (soms gepaard of een complicatie door een andere beperking).

De afkorting ADL staat voor Activiteiten in het Dagelijks Leven. Deze hulphond wordt getraind om iemand met een lichamelijke beperking te assisteren bij allerlei handelingen in het dagelijks leven. 

Voorbeelden van taken zijn; deuren openen, voorwerpen oppakken en aangeven, een liftknop bedienen, het licht aan- en uitdoen, kledingstukken uittrekken en in de wasmachine leggen.

“Is een assistentiehond ook een hulphond?”

Het antwoord hierop is dat het juist andersom is, een hulphond is één van de assistentiehonden. Een assistentiehond is de verzamelnaam voor iedere hond die voor een persoon met een handicap, beperking of chronische ziekte “werkt”.

 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte van kracht. Daarin staat dat assistentiehonden toegelaten dienen te worden. Maar welke honden zijn nu assistentiehonden? Er is niet een bepaald ras geselecteerd. Assistentiehonden zijn er in verschillende kleuren, grootte en rassen. Wel zijn er “categorieen”.

 

Iedere assistentiehond is getraind om de persoon te begeleiden om zijn/haar zelfredzaamheid te versterken en vrijheid terug te (kunnen) krijgen zodat deze weer volwaardig mee kan doen in de samenleving. Zoals je leest zijn lang niet alle handicaps, beperkingen of chronische ziektes zichtbaar. Oordeel dus niet wanneer iemand zegt dat hij/zij een assistentiehond heeft en er aan de buitenkant “niks van te zien” is waarom deze nodig is!    

 

#IADW #RespectMyUniform

Blindengeleidehond

 

Een geleide hond is getraind om mensen met een visuele beperking te begeleiden. De geleider hoeft met zijn/haar hond niet meer bang te zijn om ergens tegenaan te botsen. De hond geeft aan waar obstakels zijn en zoekt zelf zebrapaden. Ook kan de hond ADL taken. 

Assistentiehond

Toegang assistentiehond wettelijk geregeld

Dit is geregeld in in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Daarin staat:
'Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt in ieder geval verstaan het toelaten van assistentiehonden.' Een assistentiehond mag alleen geweigerd worden als dit een onevenredige belasting zou zijn / betekenen (art. 2 lid 1 Wgbh/cz).
 
Vanaf 14 juli 2016, mogen Assistentiehonden in geen enkele openbare gelegenheid meer worden geweigerd. Dat is het gevolg van de ratificatie door Nederland van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
Het weigeren van een hulphond valt zelfs onder strafbare discriminatie.
 
Toelichting wetgeving:
Artikel 2, eerste lid; Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt in ieder geval verstaan het toelaten van assistentiehonden.
 
Het weigeren van een assistentiehond kan slechts wanneer dit een onevenredige belasting vormt (1) (artikel 2, eerste lid) of wanneer dit noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid (2) en de gezondheid (3) (artikel 3, eerste lid, onder a).
 
Zo acht de indiener het denkbaar dat een hond wordt geweerd van een ziekenhuisafdeling, waar ernstig zieke patiënten, die vatbaar zijn voor ziektekiemen, worden behandeld.
 
Meer informatie kunt u vinden bij Stichting Gebruikers Assistentiehonden, meldtpunt voor weigeringen van de assistentiehond. website www.stichtingga.nl

Assistentiehonden voor mensen met een psychiatrische aandoening of psychische problematiek zoals PTSS, conversiestoornis of een autisme spectrum stoornis.

 

De psychosociale hulphond kan stress van de geleider herkennen en reduceren. Hierdoor voelt de geleider zich veiliger en vergroot de hond de zelfredzaamheid van de geleider. 

Kibō traint ook deze hulphonden door middel van lichaamsgeur, de hond ruikt zodra de geleider spanning opbouwt en waarschuwt de persoon door middel van het geven van een pootje. Het voordeel hiervan is dat de hond geen stress spiegelt en dus zelf geen stress ervaart - stress signalen vertoont.

De hulphond haalt de geleider uit zijn isolement en bestrijdt hiermee eenzaamheid. De hond vergroot het gevoel van eigenwaarde. 

Signaalhond

 

Een signaalhond wordt opgeleid voor mensen met een auditieve beperking. Deze honden worden nog al eens verward met signaleringshonden.

Deze hulphond leert op verschillende geluiden te reageren, zoals; een deurbel, wekker, magnetron, huilende baby, alarmen, dreigende signaal geluiden etc. 

Signaal = gebaar of geluid

Signaleren = vaststellen en waarschuwen voor problemen of onraad

Signaleringshond
 
Een signaleringshond is (soms naast ADL taken) getraind om met zijn neus te werken. Deze hulphond ruikt afwijkend lichaamsgeur bij mensen met epilepsie, diabetes of ziekte van Addison. 

De hond meldt een dreigende situatie bij zijn geleider door middel van het geven van een pootje bijvoorbeeld, of het duwen met zijn neus. Daarnaast leert de hond ADL taken om de geleider tijdens een crisis te kunnen ondersteunen. 

hulphond

Bestaat dit jaar10 jaar!

bottom of page